Centrum prywatności

Jako Audience Solutions poważnie traktujemy prywatność oraz bezpieczeństwo, zarówno użytkowników, jak i naszych partnerów. Poniżej znajdziesz informacje na temat naszej działalności, gromadzonych danych i celach ich przetwarzania oraz przysługujących użytkownikom prawach.
Zależy nam na transparentności naszych działań i procesów oraz zapewnieniu, że prawa osób fizycznych są przestrzegane i chronione. Wszelkie gromadzone przez nas dane przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności, w tym RODO.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ma na celu uzyskanie pełnej harmonizacji prawa w ramach Unii Europejskiej. Umożliwia użytkownikom lepszą kontrolę nad ich danymi osobowymi oraz odpowiada na zagrożenia wynikające z przetwarzania danych osobowych przy użyciu nowoczesnych technologii. Wraz z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. zastąpiło dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pełną treść rozporządzenia znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://www.uodo.gov.pl/

Kogo dotyczy RODO?
RODO dotyczy wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych, które prowadzą działalność na terenie Unii Europejskiej i przetwarzają dane osobowe. Rozporządzenie definiuje dane osobowe jako dane, które umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej i mogą to być: imię, nazwisko, numer PESEL, wiek, płeć, adres e-mail, a także mniej oczywiste dane takie jak numer IP czy dane lokalizacyjne. Przetwarzaniem natomiast jest każda czynność, która związana jest z użyciem danych: gromadzenie, zapisywanie, kopiowanie czy udostępnianie, a podmioty przetwarzające mają obowiązek uzyskania zgody na to przetwarzanie oraz muszą poinformować o jego celach i prawach przysługujących osobie, której przetwarzanie dotyczy.

Nasze podejście do RODO
Stosujemy i poważnie traktujemy wszystkie obowiązki wynikające z RODO. Przygotowanie się do wejścia rozporządzenia w życie oznaczało dla nas:

 • wprowadzenie nowych wzorów umów, zawierających odpowiednie zapisy dotyczące danych osobowych
 • rozwój naszej infrastruktury (odrębny system do zapisywania zgód użytkowników), abyśmy mieli pewność, że przetwarzamy dane osobowe wyłącznie tych osób, które wyraziły na to zgodę
 • zawieszenie współpracy z naszymi Partnerami, do czasu ich dostosowania się do RODO

Jesteśmy członkiem IAB (Interactive Advertising Bureau), czyli organizacji zrzeszającej podmioty z branży internetowej i stosujemy wypracowane przez nią standardy w ramach IAB Europe Transparency & Consent Framework w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które spełniają wymogi RODO, a naszym nowym Partnerom pomagamy wprowadzić system zbierania zgód i weryfikować czy ich Polityki Prywatności są zgodne ze stanem faktycznym charakteru ich działalności.

Audience Solutions

Jesteśmy firmą technologiczną oferującą rozwiązania wspierające marketing oparty o dane. Stale rozwijamy naszą autorską technologię gromadzenia i segmentacji danych o użytkownikach, pomagając naszym klientom w precyzyjnym kierowaniu przekazu reklamowego do zdefiniowanych grup.
Dzięki współpracy z największymi wydawcami internetowymi, dostawcami danych i technologii, gromadzimy unikalną wiedzę na temat zachowań i preferencji zakupowych użytkowników Internetu w Polsce, a nasze zespoły ekspertów data science i programistów tworzą rozwiązania odpowiadające na indywidualne potrzeby klientów.
Możemy wejść w posiadanie danych osobowych użytkowników poprzez:

 • umieszczenie własnych plików cookie na stronie internetowej Partnera
 • otrzymanie danych osobowych użytkowników od innych administratorów, o ile Partner posiada zgody użytkowników na udostępnienie tych danych W tym celu możemy używać skryptów i pixli umożliwiających komunikację między przeglądarką internetową a serwerem, a także otrzymywać informacje połączeniem serwer-to-serwer lub bezpiecznym transferem plików.
Audience Marketplace i usługi platformy DMP

Jakie dane gromadzimy?
W ramach dostarczanych przez nas produktów i usług możemy przetwarzać dane osobowe:

 • jako administrator danych osobowych na bazie odpowiednich umów i zgód użytkowników
 • jako procesor – wyłącznie na rzecz klienta lub zleceniodawcy, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

W celu obsługi naszej platformy i dostarczenia produktów oraz usług naszym Partnerom możemy gromadzić i wykorzystywać:

 • ID pliku cookie – za pomocą plików cookie zbieranych poprzez strony internetowe wydawców i dostawców lub otrzymane od współpracujących z nami partnerów gromadzimy dane o zachowaniu użytkowników. Zbieramy również dane demograficzne oraz zawodowe pochodzące z formularzy rejestracji poświęconych karierze
 • inne identyfikatory internetowe lub technologii o ile spełniają one wymagania bezpieczeństwa i pseudonimizacji danych, co oznacza że chronimy je tak samo, jak wszystkie inne dane osobowe
 • adres IP i typ używanego urządzenia oraz wersję używanej przeglądarki internetowej
 • informacje o przybliżonej lokalizacji geograficznej

Nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy:

 • danych wrażliwych, które są szczególną kategorią danych i podlegają specjalnej ochronie, takich jak: orientacja seksualna, poglądy polityczne, wyznanie, rasa czy informacje o stanie zdrowia
 • danych bezpośrednio identyfikujących fizyczną osobę osobę, takich jak: imię, nazwisko, adres, PESEL lub niespseudonimizowane adresy e-mail lub numer telefonu.

Zbierane przez nas dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach dedykowanych i mogą uzyskać do nich dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy i partnerzy Audience Solutions. Informacje dotyczące użytkowników, są udostępniane tylko podmiotom wskazanym w punkcie Odbiorcy danych.

Jak wykorzystujemy zbierane dane?
Dzięki gromadzonym na platformie danym, nasi partnerzy mogą kierować swoje przekazy reklamowe do pożądanych przez siebie odbiorców, zwiększając tym samym skuteczność kampanii. Pomagamy również lepiej zrozumieć klientów czy użytkowników, dostarczając zaawansowane usługi analityczne.

 • przetwarzamy dane na cele marketingowe, w tym profilowanie co oznacza, że w sposób zautomatyzowany wykorzystujemy zbierane dane do oceny, analizy lub prognozy aspektów dotyczących użytkowników (demografii oraz osobistych preferencji)
 • tworzymy segmenty marketingowe użytkowników, w celu dostosowania reklam do indywidualnych zachowań użytkowników
 • generujemy raporty i przeprowadzamy analitykę użytkowników zgromadzonych w platformie DMP Audience Solutions oraz analitykę użytkowników serwisów naszych partnerów lub klientów
 • wykorzystujemy identyfikatory do synchronizacji naszych usług z usługami naszych partnerów
 • przeprowadzamy analizy skuteczności kampanii reklamowych

Odbiorcy danych
Gromadzone przez nas dane przekazujemy:

 1. Reklamodawcom – w postaci segmentów marketingowych
 2. Innym administratorom gromadzącym dane w celu wykorzystania ich do celów reklamowych
 3. Innym kategoriom podmiotów przetwarzających dane w imieniu Audience Solutions, będących właścicielami serwerów na których Administrator przechowuje dane osobowe.
  Dane osobowe mogą być również przekazywane do odbiorców, których siedziby znajdują się poza Europejską Strefą Gospodarczą. W przypadku, w którym dane przekazywane są do jakiegokolwiek Państwa, w stosunku do którego wydana została decyzja Komisji Europejskiej o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony, dane osobowe chronione są na poziomie prawa UE. W pozostałych przypadkach przekazywane są na podstawie zastosowania w umowach pomiędzy administratorem a odbiorcami standardowych klauzul ochrony danych UE.

Zastosowanie plików cookie Pliki cookie i inne identyfikatory są wykorzystywane przez wydawców, naszych dostawców, partnerów i Audience Solutions do rozpoznawania użytkowników, którzy odwiedzają strony internetowe, w celu umożliwienia bardziej skutecznego dostosowania reklamy i treści tych stron internetowych do ich zainteresowań i oczekiwań. Wykorzystujemy je również do zbierania anonimowych statystyk dotyczących odwiedzin strony internetowej i do sprawdzania, które treści były interesujące dla użytkowników. Pliki cookie znacznie ułatwiają korzystanie z interfejsu witryny, np. pozwalają na przechowywanie ustawień preferencji dla wyświetlanej treści i wszelkich interakcji z witryną. Użytkownik może indywidualnie zmienić ustawienia oraz warunki przechowywania plików cookie i ustawienia uzyskiwania dostępu do urządzenia użytkownika za pomocą tych plików w swojej przeglądarce internetowej. Dotyczy to w szczególności zablokowania automatycznego korzystania z plików cookie przez przeglądarkę i informowania użytkownika za każdym razem, gdy pliki cookie są instalowane na jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości ustawienia preferencji plików cookie dostępne są w sekcji ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej użytkownika). Użytkownik może usunąć pliki cookie w dowolnym momencie, korzystając z funkcji udostępnianych przez przeglądarkę internetową, z której korzysta. Użytkownicy, którzy nie życzą sobie, aby informacje dotyczące odwiedzanych stron internetowych były gromadzone przez Audience Solutions, mogą skorzystać z mechanizmu rezygnacji [link]. Ze względów technicznych w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie za pomocą przeglądarki lub podczas korzystania z innej przeglądarki użytkownik będzie musiał powtórzyć procedurę rezygnacji.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu naszej platformy, przetwarzamy do momentu:

 • skorzystania przez użytkowników z praw, które mają zgodnie z RODO
 • skonfigurowania przez użytkownika ustawień jego przeglądarki internetowej, skutkującego uniemożliwieniem gromadzenia i przetwarzania danych
 • skorzystania przez użytkowników z opcji opt-out, tj. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Niezależnie od powyższych, Audience Solutions nie przetwarza danych osobowych przez okres dłuższy niż 365 dni.

Prawa użytkowników

RODO przyznaje określone prawa osobom, których dane są przetwarzane, co z kolei sprawia że my – jako administrator, mamy względem Ciebie określone obowiązki. Audience Solutions zapewnia odpowiednie techniczne i organizacyjne środki pozwalające na ich wypełnienie.

Prawo do dostępu do danych
Jesteś uprawniony do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i dostępu do informacji o celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych osobowych, okresie ich przechowywania i odbiorcach tych danych (wraz z informacją o stosowanych zabezpieczeniach, jeśli Twoje dane przekazywane są do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej). W przypadku kiedy dane nie zostały zebrane od Ciebie, masz też prawo do informacji o ich źródle.

Prawo do sprostowania danych
Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe, możesz żądać niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”)
Kiedy korzystasz z tego prawa, możliwie szybko mamy obowiązek usunąć Twoje dane osobowe, jeśli:

 • zebrane dane nie są już niezbędne dla celów, do których zostały zebrane i były przetwarzane
 • wycofałeś zgodę na której opiera się przetwarzanie
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego Niezależnie od tego, które z okoliczności zostały spełnione, jeśli musimy usunąć dane osobowe, mamy też obowiązek podjąć rozsądne działania, by poinformować administratorów przetwarzających te dane o Twoim żądaniu usunięcia danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych, które Ciebie dotyczą, w przypadkach gdy:

 • zakwestionujesz ich prawidłowość - na czas pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale jako osoba której dane dotyczą sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
 • nie potrzebujemy już tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu

Jeśli sprostujemy, usuniemy lub ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych, musimy poinformować o tym fakcie każdego odbiorcę, któremu ujawniliśmy te dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Jeśli tego zażądasz – poinformujemy również Ciebie o odbiorcach przez nas poinformowanych.

Prawo do przenoszenia danych
W określonych przypadkach masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe Ciebie dotyczące i udostępnić je innemu administratorowi. Możesz też żądać, abyśmy to my przesłali Twoje dane innemu administratorowi i zrobimy to, o ile jest to technicznie możliwe.

Opt-Out

Przetwarzanie danych osobowych opieramy na udzielonych przez Ciebie zgodach. Możesz w dowolnym momencie wycofać swoje zgody lub nimi zarządzać. Jeśli nie chcesz, aby dane o Twoich odwiedzinach na serwisach naszych partnerów były zbierane przez nasz system, profilowane lub udostępniane innym administratorom, skorzystaj z mechanizmu Opt-out. W przypadku wyczyszczenia wszystkich plików cookie w tej przeglądarce lub korzystania z innej przeglądarki, konieczne będzie ponowne skorzystanie z mechanizmu Opt-Out. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek prawa, możesz skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych (IOD).

Inspektor Ochrony Danych:

IODO@audience-solutions.com
Audience Solutions SA
Aleje Ujazdowskie 13
00-567 Warszawa

Niniejsze Centrum Prywatności nie opisuje gromadzenia i wykorzystywania danych przez Audience Solutions w ramach korporacyjnej strony internetowej. Odpowiednią Politykę Prywatności dotyczącą strony www.audience-solutions.com znajdziesz tu

Zmiany w prywatności
Od czasu do czasu możemy aktualizować informacje zawarte w Centrum Prywatności oraz Polityce Prywatności. Zastosowane zmiany nie dotyczą informacji zebranych przed datą wprowadzenia tych zmian. Aby upewnić się, że Twoja prywatność jest chroniona, zawsze zapoznawaj się z odpowiednimi politykami prywatności odwiedzanych witryn.